Published on Mon Aug 09 2021

Effectiveness of Long-Term Physiotherapy in Parkinson's Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis.

Yohei Okada, Hiroyuki Ohtsuka, Noriyuki Kamata, Satoshi Yamamoto, Makoto Sawada, Junji Nakamura, Masayuki Okamoto, Masaru Narita, Yasutaka Nikaido, Hideyuki Urakami, Tsubasa Kawasaki, Shu Morioka, Koji Shomoto, Nobutaka Hattori

Long-term physiotherapy is acknowledged to be crucial to manage motor symptoms for Parkinson's disease (PD) patients. But its effectiveness is not well understood.

1
38
217
Abstract

Long-term physiotherapy is acknowledged to be crucial to manage motor symptoms for Parkinson's disease (PD) patients, but its effectiveness is not well understood.